Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.cuki.sk

Čl. I. (Úvodné ustanovenia)

 1. Všeobecné obchodné podmienky (v ďalšom len „VOP“) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.cuki.sk. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi predávajúcima kupujúcim a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Pod pojmom predávajúci sa rozumie 4Spiryt s. r. o., miesto podnikania Petőfiho 938/108, 943 01 Štúrovo, IČO: 53929748, vedený v Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 54895/N, DIČ: 2121533964, ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.cuki.sk (v ďalšom len „predávajúci“).
 3. Pod pojmom kupujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby internetového obchodu ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 4. Pod pojmom spotrebiteľ sa v zmysle §2a zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov – o ochrane spotrebiteľa (v ďalšom len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. Pod pojmom podnikateľ sa v zmysle §2ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodný zákonník   (v ďalšom len „obchodný zákonník“) rozumie: osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom neupravené v týchto VOP sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov – Občiansky zákonník (v ďalšom len „občiansky zákonník“) a zákonom o ochrane spotrebiteľa a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 7. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľomneupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 8. Tovarom sa na účely tejto zmluvy rozumejú produkty nachádzajúce sa v ponuke internetového obchodu www.cuki.sk
 9. Popisy tovarových položiek na www.cuki.sk sú chránené autorským právom. Ich ďalšie použitie je možné len s písomným súhlasom predávajúceho.

Čl. II. (Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy)

 1. Kupujúci si môže objednať tovar nachádzajúci sa v ponuke internetového obchodu www.cuki.sk, a to správnym vyplnením objednávky v internetovom obchode alebo zaslaním objednávky formou e-mailu na ahoj@cuki.sk
 2. Objednávka tovaru musí obsahovať:

meno a priezvisko kupujúceho
dodaciu adresu pre doručenie tovaru – ulica, číslo, mesto, PSČ
telefónne číslo a/alebo e-mail
presný názov tovaru
počet kusov objednaného tovaru
spôsob úhrady kúpnej ceny (dobierka, prevod na účet, platba kartou)
spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Slovenská pošta, kuriér, osobný odber).

Objednávka tovaru v prípade, že kupujúci je podnikateľom musí obsahovať aj:

IČO, ak je kupujúci platcom DPH aj IČ DPH
kontaktnú osobu
fakturačnú adresu (v prípade, že je iná ako adresa dodania).

 1. Takto zaslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu alebo zaslaním objednávky e-mailom na adresu ahoj@cuki.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ako aj reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
 2. Kúpna zmluva vzniká odoslaním potvrdenia objednávky predávajúceho kupujúcemu.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru a zaplatením kúpnej ceny.
 4. V prípade, že tovar objednaný kupujúcim nie je na sklade predávajúceho, predávajúci vopred oznámi telefonicky alebo e-mailom kúpnu cenu a termín dodania.
 5. Predávajúci má právo odmietnuť riadne vybavenie objednávky, v prípade, že kupujúci opakovane nesplní svoj záväzok tovar odobrať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
 6. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, a ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.
 7. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň celkovú kúpnu cenu s DPH, vrátane nákladov za poštovné. O takto vyúčtovanej konečnej cene je kupujúci vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

Čl. III. (Kúpna cena tovaru)

 1. Ceny tovaru sú na internetovom obchode aktuálne a platné v čase odoslania objednávky tovaru,uvádzane vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
 2. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
 3. Zvýhodnené ceny sú označené na internetovom obchode prevádzkovateľa symbolom „akcia“ a sú platné do vypredania zásob a/alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 4. Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá slúži ako dodací list.

Čl. IV. (Platobné podmienky)

 1. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa čl. II. ods. 9 v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou ustanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  1. Pred prevzatí tovaru:
   • Bankovým prevodom /vkladom na účet predávajúceho. Pri platbe bankovým prevodom kupujúci po predchádzajúcej výzve na úhradu a prijatí potrebných údajov prostredníctvom elektronickej pošty, prevedie kúpnu cenu za objednaný tovar na účet predávajúceho vedený v Fio banka, pobočka zahraničnej banky číslo účtu: SK28 8330 0000 0022 0249 7982, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno a priezvisko. Objednávka bude vybavená po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.
   • Platba prostredníctvom platobnej brány 24pay. (platba kartou, cez internet banking a ďalšie platobné metódy) v zabezpečenom prostredí.
    V prípade akýchkoľvek problémov s platbou, kontaktujte nás, alebo zákaznícku podporu 24pay. na trasactions@24-pay.com. Bližšie informácie o službe nájdete na www.24-pay.sk Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia na poskytovanie služieb: ODB-8835-5/2012
    24pay. je platobná brána, ktorá Vám umožňuje zaplatiť online – platobnou kartou, cez internet banking prípadne iné platobné metódy. Pri platbe cez 24pay. neplatíte ako zákazník žiadne dodatočné poplatky a Vaše údaje sú chránené vysokou úrovňou zabezpečenia (pri platbách kartou technológiou 3D Secure). Platobná brána je Vám k dispozícii 24 hodín denne počas celého roka.

Čl. V. (Dodacie podmienky)

 1. Predávajúci sa zaväzuje tovar objednaný kupujúcom doručiť na dodaciu adresu pre doručenie tovaru uvedenú v objednávke kupujúceho v lehote do 30 dní odo dňa doručenia objednávky. Tovar nachádzajúci sa na sklade predávajúci doručí kupujúcemu na dodaciu adresu pre doručenie tovaru uvedenú v objednávke kupujúceho do 3 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.
 2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. V prípade, že zo strany predávajúceho dôjde k omeškaniu dodania tovaru, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, o čom predávajúci bez zbytočného odkladu upovedomí kupujúceho.
 3. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim na mieste určenom v objednávke a z uvedeného dôvodu bude potrebné dodanie tovaru opakovať, kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu nahradiť škodu vo výške účelne vynaložených nákladov, ktorá mu vznikla z dôvodu opakovaného dodania tovaru kupujúcemu.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru alebo stratu zásielky spôsobených prepravcom alebo vis major.
 5. Poštovné:
  Slovenská pošta na doručovaciu adresu         3,90 EUR
  Packeta na vybrané výdajné miesto do 5kg    3,30 EUR
  Packeta na vybrané výdajné miesto od 5 kg do 10kg    5,40 EUR
  Ak je celková suma objednávky 50 EUR alebo vyššia, tak je poštovné zadarmo cez Packetu.

Čl. VI. (Odstúpenie od zmluvy)

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim ako spotrebiteľom je upravené v zákone č. 102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov – o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
 3. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku.
 4. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy kupujúcim spotrebiteľom vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od kupujúceho spotrebiteľa prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 5. Ak spotrebiteľovi dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, a napriek tomu spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu odstúpil od zmluvy, je spotrebiteľ v prípade vzniku škody na vrátenom tovare z titulu odstúpenia, v zmysle §420 ods. 1 občianskeho zákonníka povinný predávajúcemu túto škodu nahradiť. Kupujúci súhlasí s tým, aby takto vzniknutá a preukázateľne vyčíslená škoda bola predávajúcim jednostranne započítaná voči jeho nároku na vrátenie kúpnej ceny.
 6. Ak predávajúci nesplní záväzok dodať tovar v zmysle objednávky kupujúceho, z dôvodu, že tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
 7. V prípade, že predávajúci spolu s objednaným tovarom dodá kupujúcemu aj vecné dary, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov – o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté vecné dary.
 8. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.

Čl. VII. (Záručná doba a reklamácia)

 1. Kupujúci môže reklamovať iba tovar zakúpený prostredníctvom elektronického obchodu www.cuki.sk.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 3. Predávajúci je povinný poskytnúť na žiadosť kupujúceho záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 4. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (obchodné meno, sídlo, IČO), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.
 5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.
 7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie; predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť
 8. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 9. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúce, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počas vád vec riadne užívať.
 11. V prípade neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 12. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s vadným tovarom zabaleným v obale vyhovujúcom na prepravu zaslať na fakturačnú adresu predávajúceho kópiu dokladu o kúpe, ako i žiadosť o reklamáciu s opisom vady alebo reklamačný formulár nachádzajúci sa na internetovej stránke predávajúceho.
 13. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa kupujúcim neuplatnia v záručnej dobe.
 14. Predávajúci sa zaväzuje určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 15. Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady do doby ukončenia reklamačného konania. V prípade výmeny tovaru za nový, začína plynúť nová záručná doba od prevzatia tovaru.
 16. Produkty prezentované na www.cuki.sk sa nepovažujú za zdravotnú pomôcku, nie sú náhradou liekov a zdravotnej starostlivosti. V prípade zdravotných problémov navštívte lekára.
 17. Popisy produktov na www.ciku.sk neprezentujú záruku na dosiahnutie opísaných cieľov. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za splnenie cieľov kupujúceho. Všetky mandaly sa považujú za dekoračný predmet.

Čl. VIII. (Ochrana osobných údajov)

 1. Informácie o kupujúcich sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov – o ochrane osobných údajov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu, a to až do doby doručenia písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov doručeného do sídla prevádzkovateľa alebo na e-mail ahoj@cuki.sk.
 2. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom dodania tovaru.

Čl. VIII. (Záverečné ustanovenia)

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.
 2. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.
 3. V prípade, ak má kupujúci pocit, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa za účelom vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

  Orgán alternatívneho riešenia sporov:

  Slovenská obchodná inšpekcia 
  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
  Staničná 9
  POBOX 49A
  950 50 Nitra 1
  tel.: 037/7720 001, 037/7720 034
  fax: 037/7720 024
  e-mail: nr@soi.sk

 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.01.2016.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia 
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9
POBOX 49A
950 50 Nitra 1
tel.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax: 037/7720 024
e-mail: nr@soi.sk

Súbory cookies:
S cieľom zabezpečiť optimálne fungovanie mojamandala.sk ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača.

Všeobecné obchodné podmienky vypracovala obchodná spoločnosť
Pergolari s.r.o. – podnikateľské poradenstvo
www.pergolari.sk